Αποχέτευση - Βιολογικοί Βόθροι - Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και όμβριων λυμάτων


Η εταιρεία ΒΗΤΟS  αναλαμβάνει την μελέτη και την εγκατάσταση βιολογικών βόθρων και  συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων & υγρών αποβλήτων.